อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 
งานป้องกันปราบปราม
 
 
1.งานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานป้องกันระงับและปราบปรามอาชญากรรมงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
งานที่ให้บริการประชาชน และงานที่ได้รับมอบหมายการจัดกำลังปฏิบัติดังนี้

1.1 รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม
    
พ.ต.ท.อุทัย     ทะจรสมบัติ
รอง ผกก.(ป.) สภ.นาแห้ว
08-

1.2 สารวัตรป้องกันปราบปราม
    

ร.ต.อ.กอบชัย  สิริศรีจันทร์
สวป.สภ.นาแห้ว

08-

 1.3 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
    

ร.ต.ท.สมสกุล   โวหารลึก 
รอง สวป.สภ.นาแห้ว จ.เลย

08-
     
ร.ต.ท.สุนทร   สียางนอก 
รอง สวป.สภ.นาแห้ว จ.เลย
08-
    
1.4 ร้อยเวรประจำการ
 

   

1.5 ทำหน้าที่นายสิบตำรวจเวร
  
ด.ต.โสภณ     สุวรรณเพ็ชร
08-
   
  ด.ต.สมบัติ   สิทธิไกรพงษ์์
08-
   
 
     
1.6 ทำหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์
    
 ด.ต.ศรีธน   วันทอง
08-
 

ส.ต.อ.อภิชาติ  ศรีสุโพธ
08-
   
ส.ต.ท.ฉลอง    จันทะมิตร
08-
   
 ส.ต.ต.สุทัศน์   สูงห้างหว้า
08-
   
ส.ต.ต.อภินันท์   นนทศรี
08-
 

ส.ต.ต.แทนไท   บุดดาวงศ์
08
 
ส.ต.ต.เมืองแมน   แสนวังสี
     
ส.ต.ต.สมัย   คงเสนา
     
                               
1.7 งานพลขับ
   
  ด.ต.นิรันดร   เฮ้าวัน
08-
   
ด.ต.กองศรี    กัลยาพรม
08-
   
           
1.8 สายตรวจตำบลนาพึง
   
ด.ต.สุระสิทธิ์       จันทะอุ่มเม้า
08-
 
1.9 สายตรวจตำบลแสงภา
   
ด.ต.สุรัตน์      ชายคำ
08-
 
1.10 สายตรวจตำบลนามาลา
 

ด.ต.กิตติ    สะเดาว์
08-
 
1.11 สายตรวจตำบลเหล่ากอหก
   
ด.ต.ศรีธน       วันทอง
08-

1.12 สายตรวจตำบลนาแห้ว

ด.ต.ประยงค์      ศรีหริ่ง
08-

 
 
 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073