อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 

งานอำนวยการ

 
     
 

1. งานธุรการ  งานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานสารบรรณ, งานรายงาน ,งานบุคคล,งานการเงิน และการบัญชี ,งานพัสดุ,งานทะเบียนคนต่างด้าว,งานจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา,งานการขออนุญาตต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดกำลังปฏิบัติ ดังนี้


1.1. สารวัตรธุรการ 1 ตำแหน่ง สว.อก.สภ.นาแห้ว จ.เลย

พ.ต.ต.ศราวุธ   ศรีสิงห
08-

1.2. งานฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่งานกำลังพลและพัสดุ

ด.ต.สนั่น   อินทอง
089-8633283
     
ส.ต.อ.วินโย   ยศทะศรี
08-
    
   1.3. ทำหน้าที่งานสารบรรณและงานนโยบายและแผน

ด.ต.ทรงศักดิ์  วิเชฏฐพงษ์
086-2196268
     
ส.ต.ต.จักราวุธ   จันทคร
08-
  
   1.4. ทำหน้าที่การเงิน บัญชี

  ด.ต.บุญเพ็ง   เลพล
08-
     
  ส.ต.ท.ธวัชชัย     อรรคเสริญ
08-
   
 1.5. ทำหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


จ.ส.ต.สมนึก     ชาปิ่น
08-94374959
     
      
 
 
 
 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073