อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 
แผนที่ของอำเภอนาแห้ว

 
 

ที่ตั้งอำเภอ

อำเภอนาแห้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเลย

พิกัดตำแหน่ง

ตั้งอยู่ในพิกัด คิววี ที่ 197341

ขนาดพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 627.5 ตร.กม. หรือประมาณ 392,187.5 ไรร่

ลักษณะพื้นที่


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ฯภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์

อาณาเขตติดต่อ


- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ลำน้ำเหืองซึ่งเป็นลำน้ำกั้นเขตระหว่างเขตประเทศไทยกับลาว
- ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการจังหัดพิษณุโลก

สถานที่ทางภูมิศาสตร์ 

 
พื้นที่อำเภอนาแห้ว เป็นอำเภอชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เป็นพื้นที่ภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร มีที่ว่างอยู่ระหว่างหุบเขาเล็กน้อย จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธาร (ป่าโซน เอ 1) ส่วนมากราษฎรตั้งหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขา หรือบนสันเขา ซึ่งทอดแนวยาวจากตอนล่างของพื้นที่ ไปทางทิศเหนือ จากตำบลนามาลา
5 หมู่บ้าน ,ตำบลนาพึงทั้งหมด และตำบลนาแห้วทั้งหมดติดเขต สปป.ลาว       เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่จึงมีภูเขาที่สำคัญได้แก่
      ก.   ภูขัด   อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ   1226 เมตร และเป็น ภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแนวเขตแนวระหว่าง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กับ อำเภอ ชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก ทอดยาวอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนาแห้ว
      ข.   ภูตีนสวนทราย   หรือ ภูสันทราย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1408 เมตร และเป็นภูเขาที่ทอดยาวจากเขต บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระกาล จ.พิษณุโลก ผ่านตอนกลางของตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว
       ค     ภูซาง   อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1152 เมตร เป็นภูเขาที่ทอดยาวผ่านตำบลนาแห้ว ตำบลนาพึง และตำบลนามาลา ทางทิศตะวันออก และเป็นแนวเขาที่แบ่งเขตแดน อำเภอนาแห้วกับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
        พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอนาแห้ว เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน และมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ กรมป่าไม้จึงประกาศให้ป่าในพื้นที่นาแห้ว เป็นป่าต้นน้ำลำธาร (ป่าโซน เอ 1 ) จึงทำให้มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ทั่วไปซึ่งมีน้ำสำคัญดังนี้
       ก. ลำน้ำเหือง  เกิดจากภูเขาขาด อำเภอฟากท่า จีงหวัดอุตรดิดถ์ ไหลผ่าน อำเภอนาแห้ว ตั้งแต่ ตำบลเหล่ากอหก ตำบลแสงภา ตำบลนาแห้ว แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลำน้ำนี้เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       ข. ลำน้ำหู   เกิดจากเขาสามแหลม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกไหลผ่าน ตำบลนาพึงและตำบลนาแห้ว แล้วลงสู่แม่น้ำเหืองที่บริเวณหมู่บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว
        ค .ลำน้ำแพร่
  เกิดจากภูสันทราย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว ไหลผ่านตำบลแสงภา ตำบลนาแห้ว และลงสู่แม่น้ำหูที่บ.บุง ต.นาแห้ว
        ง. ลำน้ำพึง   เกิดจากภูเขาแก้ว ต.นาพึง ต.นาแห้ว ไหลผ่าน ต.นาพึงลงสู่ลำน้ำหู ที่บ้านลาด ต.นาพึง ต.นาแห้ว

 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
         Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073