อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว

 

 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว

                        เมื่อประมาณปี พ.ศ.2509 ได้ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจประจำตำบลนาแห้ว         ตำบลนาพึงอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย   ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการช่วยเหลือและร่วมมือกันระหว่างกรมตำรวจกับองค์การนานา ชาติ ( ยู ซอม ) ขึ้นการปกครองบังคับบัญชากับ สภ.อ.นาแห้ว จว. เลย มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติประจำ สถานี ละ 2  นาย รวม 4   นาย   โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังดังกล่าวคราว  ละ  1  เดือน  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย  
ขึ้นเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2513 โดยแยกจากอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  มีเขตการปกครอง  2   ตำบล คือ  ตำบลนาแห้ว   ตำบลนาพึง  กิ่ง อ. นาแห้ว  จว.เลย และ สภ.อ.นาแห้ว  ก็ได้ตั้งขึ้นพร้อมกันดังกล่าวในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กิ่งอำเภอนาแห้วนั้นที่ว่ากิ่งอำเภอนาแห้ว  ก็ใช้ชั้นล่างของ  สภ.ต..นาแห้ว เป็นที่ทำการ ส่วนที่ทำการของ สภ.กิ่ง อ.นาแห้ว ก็ ใช้ชั้นบนของ ส.ภ.ต.นาแห้ว  เป็นการชั่วคราว  ที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ   และอำเภอ  ก็อาศัยบ้านพัก เรือนแถวที  ที่ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับ สภ.ต.นั่นเอง   ต่อมาในปีเดียวกันได้ตั้ง  ตำบลแสงภา โดยแยกจากตำบลนาแห้ว เพิ่มเป็นเขตการปกครอง  3   ตำบล   ในครั้งแรกได้แต่งตั้งให้ จ.ส.ต. พร   พามา  ตำแหน่ง  ผู้บังคับหมู่  ส.ภ.อ. ด่านซ้าย  เป็นหัวหน้าชุดพร้อมกำลัง 12  นาย   มารักษาหัวหน้าสถานี  กิ่ง  อ.นาแห้ว   ชั่วคราว   เดือน  สิงหาคม 2513   จึงได้แต่งตั้ง   ร.ต.อ. เปรม   บุญอารีย์  ผบ.หมวด  สภ.อ.เมืองอุดรธานี   มาดำรงตำแหน่ง หน.สภ.อ. กิ่ง อ.นาแห้ว  จนถึงปี  พ.ศ. 2515    
                    เมื่อประมาณ เดือน พฤษภาคม  2515  ตำรวจภูธร เขต  4   ได้แต่งตั้งให้  ร.ต.อ.อาจ  สุดาชม ตำแหน่ง  รอง  ผบ.กอง  สภ.อ.เชียงคาน   จว.เลย   มาเป็น หน.สภ.กิ่ง อ.นาแห้ว และปีเดียวกันได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  จากกรมตำรวจให้สร้างที่ทำการจำนวน   1   หลัง  บ้านพักนายตำรวจ  4  หลัง  และห้องแถวนาย สิบ   พลตำรวจ   2   คูหา   จำนวน   22   ห้อง  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2516 พร้อมกับยกฐานะ หน.สภ. กิ่ง เป็น   ตำแหน่ง ผู้บังคับกอง ( ผบ.กอง ) โดยแต่งตั้ง ร.ต.อ. อาจฯ   มาดำรงตำแหน่งย้ายกำลังวัสดุอุปกรณ์มา ปฏิบัติหน้าที่ยังแห่งใหม่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้   
                   ใน ปี พ.ศ. 2519  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอนาแห้ว เมื่อ  วันที่  8  กันยายน2519    สภ.กิ่ง นาแห้ว  ก็ได้รับการยกฐานะเป็น  สภ.อ.นาแห้ว   ในปีเดียวกัน   และปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้า สถานีจาก ผบ.กอง  เป็น  สารวัตรสถานี  มียอดกำลังพลนายตำรวจ สัญญาบัตร  4   นาย  นายสิบ ,พลตตำรวจ 30 นาย  จนถึง  ปี พ.ศ. 2520   ตำรวจภูธร 4  ก็ได้แต่งตั้ง ร.ต.อ. สกล    สุวรรณแสง  มาดำรงตำแหน่ง สว.สภ.อ. นาแห้ว  และจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการปรับเปลี่ยนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์   สถานภาพยอดศาสตรภัณฑ์และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้เป็นตารางแสดงในรายละเอียดดังต่อไปนี้     
                 เมื่อปี  พ.ศ. 2539   สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแห้ว   ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากตำรวจภูธรภาค 4 ให้เป็นสถานีตำรวจดีเด่นระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  โดยมี  พ.ต.ท.พร  สิพอนเขต  เป็น  รอง ผกก. หน.ฯ   
                ในปี พ.ศ. 2545  สภ.อ.นาแห้ว ได้รับการคัดเลือกจากตำรวจภูธรตำรวจภูธรภาค 4 ให้เป็นสถานีตำรวจดีเด่นระดับรองผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานีอยู่ในอันดับ 3 ของภาค  4   โดยมี  พ.ต.ท. ภุชงค์  ภัทรพงศ์สินธุ์ เป็นรองผกก.หน.ฯได้ดำเนินการปรับปรุงสถานีตามโครงการตำรวจเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและต่อเนื่องเสมอมา  อาทิ เช่น ได้มี การพัฒนาอาคารและสถานที่ โดยรอบสถานีให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบ  จัดสร้างห้องทำงานรอง ผกก.หน.ฯ ขึ้น ก่อตั้งร้านค้าสวัสดิการ   มีการจัดเก็บเอกสารในสำนักงานให้เป็นระเบียบสะดวกรวดเร็วในการค้นหา จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรประจำตลอด 24 ชั่วโมง ก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านตำรวจนา แห้วเพื่อทำกิจกรรมสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวกลับหน้าแรก
  
Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073